Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  10.png D12.jpg Loa.gif Photo0.jpg Ninh.swf DSC00272.jpg Photo7.jpg Photo1.jpg IMG_0101.jpg Bac.swf Hinh0089.jpg Kimcuong1001.swf May_tinh.swf Chucaitiengviet.jpg 2_chiec_xe_EXCITE_va_JUPITER_da_bi_dot_chay.jpg 20130324_092442.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD&ĐT Kỳ Anh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  de cuong on tap CA-SI-O

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:07' 17-04-2012
  Dung lượng: 133.0 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  Tr­êng THCS kú ph­¬ng
  Bé §Ò thi chän häc sinh giái M¸y tÝnh CASIO

  D¹ng 1: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sè( d¹ng trµn m¸y)
  a,TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 567893
  b, TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 123456789 × 98765
  c, TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 123456782
  d, TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 2345678 × 123456
  e, TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 
  f., Tính kết quả đúng (không sai số) của các tích sau: P = 13032006 X 130032007 Q = 3333355555 X 3333377777 D¹ng 2: So s¸nh:
  a, 200824 vµ 200921
  b, 31300 vµ 5900
  D¹ng 3: T×m d­ trong phÐp chia ®a thøc.
  1, T×m sè d­ cña phÐp chia ®a thøc: f(x) = 3x7 +2x6 – 5x5 + 4x3- 2x2 + 3x – 1
  a, Khi chia cho: x – 0,232425
  b, Khi chia cho: x-2
  c, Khi chia cho: ( x-3 )2
  d, Khi chia cho: (x-1)(x-2)
  e, Khi chia cho: x2- 2x -3
  f, Khi chia cho: x2 - 1
  g, Khi chia cho: x- 
  2, T×m a biÕt f(x) = 3x7 +2x6 – 5x5 + 4x3- 2x2 + ax – 1
  a, Chia hÕt cho x -2
  b, Chia hÕt cho x +1
  3, T×m a, b biÕt f(x) = 3x7 +2x6 – 5x5 + 4x3- 2x2 + ax +b
  a, Chia hÕt cho (x – 2)2
  b, x2 – 1
  c, (x-2)(x+3)
  d, x2 – 3x +5
  D¹ng 4: TÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè th«ng qua gi¸ trÞ kh¸c
  1, Cho X = 
  a, TÝnh X
  b, TÝnh P(X) = 3x7 +2x6 – 5x5 + 4x3- 2x2 + 3x – 1
  2, Cho Sin x = , Sin y = 
  TÝnh A = x + y
  3, Cho Tg x 0,17632698
  TÝnh B = 
  4, TÝnh A + B biÕt
  A = B = 
  D¹ng 5: Gi¶i ph­¬ng tr×nh vµ hÖ ph­¬ng tr×nh:
  a, 
  b, 2007x2- 2008x – 2009 = 0
  c, 1,234x3 + 2,345x2 – 3,456x + 4,567 = 0
  d, 2x4- 5x3+ 3x2 – x + 1 = 0
  e, 
  f, 
  g, 2006x – 3y – 2,35z = 14
  2007x – 2y – 1,35z = 13
  2008x –y – 0,35z = 12
  D¹ng 6: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh bËc cña ®a thøc kh¸c( L­îc ®å HOOCNE)
  Ph©n tÝch ®a thøc: f(x) = x6 – 3x5 + 4x3- 2x2 + 3x –2 thµnh bËc cña
  a, x – 1.
  b, 2x-1.
  c, x-3.
  d, x+2

  D¹ng 7: To¸n Quy tr×nh
  1, Cho Un = 
  a, TÝnh U1 ,U2 ,U3 ,U4 ,U5 ,U6
  b, LËp c«ng thøc truy håi tÝnh Un+1 theo Un vµ Un-1
  c, LËp quy tr×nh Ên phÝm liªn tôc Un+1 theo Un vµ Un-1
  2, Cho d·y sè U1 =1 ,U2 =3 ,U3 = 5, Un = Un-1+Un - 2+ Un -3
  a, LËp quy tr×nh Ên phÝm liªn tôc Un theo Un - 1 , Un-2 vµ Un -3
  b, TÝnh U15 , U17
  3, Cho Un = 
  a, TÝnh U1 ,U2 ,U3 ,U4 ,U5
  b, LËp c«ng thøc truy håi tÝnh Un+2 theo Un + 1 vµ Un
  c, LËp quy tr×nh Ên phÝm liªn tôc Un. TÝnh U20
  4, Cho Un = 
  a, TÝnh U1 ,U2 ,U3 ,U4 ,U5
  b, LËp c«ng thøc truy håi tÝnh Un+2 theo Un + 1 vµ Un
  c, LËp quy tr×nh Ên phÝm liªn tôc Un
  5, Cho d·y sè: U1 = 1 ,U2 = 1, Un+2 = Un + 1 + Un
  a, LËp quy tr×nh Ên phÝm liªn tôc Un + 2 theo Un + 1 vµ Un
  b, TÝnh U10 ,U15
  c, Chøng minh: U13 = 

  6, LËp quy tr×nh gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c = 0, dông gi¶i ph­¬ng tr×nh
  5x2 + 7x -3 = 0
  7, LËp quy tr×nh gi¶i hÖi ph­¬ng tr×nh: 2x + 3y = 4
  3x – 5y = 4
  D¹ng 8: T×m sè d­
  a,T×m d­ cña phÐp chia: 123456 cho 234
  b,T×m d­ cña phÐp chia: 123456789876 cho 23456
  c,T×m d­ cña phÐp chia: 1234564567892 cho 234
  d, T×m d­ cña phÐp chia: 20082009 cho 2010
  e, T×m d­ cña phÐp chia: cho 123
  D¹ng 9: T×m ch÷ sè tËn cïng
  a, T×m ch÷ sè tËn cïng cña: 
  b, T×m 2 ch÷ sè tËn cïng cña: 
  c, T×m 3 ch÷ sè tËn cïng cña:20082009
  D¹ng 10 : T×m chu kú cña sè thËp ph©n
  a, T×m chu kú cña ph©n sè 
  b, T×m chu kú cña ph©n sè 
  c, T×m chu kú cña ph©n sè 
  d, T×m ch÷ sè thËp ph©n thø 2009 cña 
  e, ViÕt ph©n sè d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.
  D¹ng 11: §æi sè thËp ph©n v« hanh tuÇn hoµn thµnh ph©n sè.
  a, ViÕt sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn sau thµnh ph©n sè: 3,(123)
  b, ViÕt sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn sau thµnh ph©n sè: 0,11(123)
  c, ViÕt sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn sau thµnh ph©n sè: 1,001(123)
  d, ViÕt sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn sau thµnh ph©n sè: 3,12(003)
  e, TÝnh A = 
  f, TÝnh A = 
  g, TÝnh A = + + 
  D¹ng 12: Liªn ph©n sè
  1, Cho A = 
  a, ViÕt A thµnh ph©n sè.
  b, ViÕt A thµnh liªn ph©n sè d¹ng [a0; a1 , a2, a3,....]
  2, ViÕt ph©n sè thµnh liªn ph©n sè.
  3, T×m a biÕt: 
  4, T×m a, b biÕt: 
  5, T×m a, b, c, d, e biÕt 
  6, T×m x biÕt: 
  7, T×m x biÕt 
  D¹ng 13: ¦íc chung, ¦íc chung lín nhÊt vµ béi chung, Béi chung nhá nhÊt
  a, T×m ­íc chung vµ béi chung cña 560 vµ 2750
  b, T×m ­íc chung vµ béi chung cña 560 , 2750, 300.
  c, T×m ­íc chung vµ béi chung cña 7360350 , 50080 vµ 3760
  D¹ng 14: Cùc trÞ cña biÓu thøc
  a, T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc A = - 2008x2 + 2007x + 2009
  b, T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc A = - 1,32x2 + x – 7,8 +3
  c, T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc A = 2008x2 + 2007x + 2009
  d, T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc A = - 1,32x2 + x – 7,8 +3
  D¹ng 14: Ph­¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
  a, T×m c¸c sè tù nhiªn x, y sao cho: y2 + x = 2009
  b, T×m c¸c sè tù nhiªn x, y sao cho: y3 + 2x = 20082009
  c, T×m c¸c sè nguyªn x, y sao cho: y = 
  d, T×m c¸c sè tù nhiªn x, y sao cho: y = 
  e, T×m sè nguyªn n sao cho víi 1880 < n < 1969
  A = 200809 + 15n lµ sè chÝnh ph­¬ng.
  f, T×m sè nguyªn n sao cho víi 1709 < n < 2010 th× an = lµ sè nguyªn.
  D¹ng 15: T×m ®a thøc.
  1, T×m ®a thøc P(x) víi hÖ sè nguyªn d­¬ng nhá h¬n 8 sao cho P(8) = 2009
  2, T×m ®a thøc P(x) víi hÖ sè nguyªn d­¬ng nhá h¬n 18 sao cho P(18) = 20082009
  3, T×m ®a thøc bËc hai f(x) biÕt : f(1) = 3, f(2) = 5, f(3) = 7
  4, T×m a, b, c biÕt ®å thÞ hµm sè: f(x) = ax2 + bx + c ®i qua c¸c ®iÓm: A (2 ; 1) , B (1,5 ; 3), C (5 , 5)
  5, Cho P = 6x5 + ax4 + bx3 + x2 + cx + 450
  BiÕi P(x) chia hÕt cho x- 2, x – 3, x – 5. T×m a, b, c vµ c¸c nghiÖm cña P(x)
  D¹ng 16: Thèng kª
  Ba x¹ thñ A, B , C b¾n mçi ng­êi 60 viªn, ®iÓm ®­îc thèng kª nh­ sau:
  §iÓm
  10
  9
  8
  7
  6
  
  A
  30
  20
  7
  1
  2
  
  B
  25
  25
  10
  0
  0
  
  C
  15
  45
  0
  0
  0
  
  
  a, TÝnh ®iÓm sè trung b×nh, ph­¬ng sai vµ ®é lÖch tiªu chuÈn cña mçi ng­êi.
  b, XÕp h¹ng theo tæng ®iÓm cña mçi ng­êi ®ã.
  D¹ng 17: To¸n t¨ng tr­ëng( Tæng qu¸t)
  1, HiÖn nay d©n sè quèc gia A lµ a ng­êi, TØ lÖ t¨ng d©n sè mçi n¨m cña n­íc ®ã lµ m%.
  a, H·y x©y dùng c«ng thøc tÝnh d©n sè cña quèc gia b ®Õn hÕt n¨m thø n.
  b, BiÕt ®Õn n¨m thø k quèc gia A cã b ng­êi, hái tØ lÖ t¨ng d©n sè n­íc ®ã lµ bao nhiªu phÇn tr¨m mçi n¨m.
  c, Sau bao nhiªu n¨m th× d©n sè n­íc ®ã v­ît qu¸ c ng­êi biÕt r»ng tØ lÖ t¨ng d©n sè lµ x%.
  * ¸p dông cho a = 15 568 900
  b = 18 678 200
  c = 20 896 000
  m = 0,2
  n = 10
  x = 0,12
  k = 8
  2, Mét ng­êi göi vµo ng©n hµng a ®ång vµo th¸ng giªng víi l·i suÊt m%. Hái sau k th¸ng ng­êi Êy nhËn ®­îc c¶ gèc vµ l¶i.
  3, Mét ng­êi hµng th¸ng göi vµo a ®ång vµo th¸ng giªng víi l·i suÊt m%. Hái sau k th¸ng ng­êi Êy nhËn ®­îc c¶ gèc vµ l¶i.
  Ng­êi ®ã muèn sau x n¨m ph¶i cã b ®ång hái ph¶i göi vµo ng©n hµng mét kho¶n tiÒn( nh­ nhau) hµng th¸ng lµ bao nhiªu.
  4 , Mét ng­êi göi vµo ng©n hµng a ®ång theo møc kú h¹n x th¸ng víi l¶i suÊt m% mét th¸ng.
  a, Hái sau k n¨m ng­êi ®ã nhËn ®­îc sè tiÒn lµ bao nhiªu c¶ vãn vµ l·i. BiÕt r»ng ng­êi ®ã kh«ng rót l¶i ë tÊt c¶ c¸c kú tr­íc ®ã.
  b, NÕu thay ®æi kú h¹n th× sè tiÒn lµ bao nhiªu.
  5. Mét ng­êi sö dông xe m¸y cã gi¸ trÞ ban ®Çu a ®ång. Sau mçi n¨m gi¸ trÞ cña xe gi¶m m%
  a, TÝnh gi¸ trÞ cña xe cßn l¹i sau k n¨m.
  b, Sau k n¨m gi¸ trÞ cña xe cßn nhá h¬n b triÖu, t×m k bÐ nhÊt.
  6. một người gửi tiết kiệm 100.000.000 đồng vào một ngân hàng theo mức kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0,65% một tháng. a) Hổi sau 10 năm người đó nhận đc bao nhiêu tiền (cả vốn lẫn lãi) ở ngân hàng. Biết rằng ng đó không rút lài ở tất cả các kì trước đó. b) Nếu với số tiền trên ng đó gửi tiết kiệm theo mức kì hạn 3 tháng với lãi suất 0,63% một tháng thì sau 10 năm sẽ nhận nhận đc bao nhiêu tiền (cả vốn lẫn lãi) ở ngân hàng. Biết rằng ng đó không rút lài ở tất cả các kì trước đó.
  D¹ng 18: To¸n h×nh häc.
  1, Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã c¹nh AB = a = 2,75 cm. Gãc C = ( = 37025’. Tõ A vÏ c¸c ®­êng cao AH, ®­êng ph©n gi¸c AD, trung tuyÕn AM.
  a, TÝnh c¸c ®é dµi AH, AD, AM.
  b, TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ADM.
  2, cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän. Chøng minh r»ng:
  a, Tæng B×nh ph­¬ng cña c¹nh thø nhÊt vµ b×nh ph­¬ng c¹nh thø hai b»ng nöa b×nh ph­¬ng c¹nh thø ba céng víi hai lÇn b×nh ph­¬ng trung tuyÕn thuèc c¹nh thø ba.
  b, B×nh ph­¬ng c¹nh thø nhÊt b»ng Tæng b×nh ph­¬ng hai c¹nh cßn l¹i trõ ®i hai lÇn tÝch hai c¹nh cßn l¹i nh©n víi cosin cña gãc ®èi víi c¹nh thø nhÊt
  ¸p dông tÝnh:
  3, Cho tam gi¸c ABC cã AB = 1,2 cm; AC = 1,6cm; BC = 2cm.
  a, TÝnh 7®é dµi ®­êng cao AH, ®­êng trung tuyÕn AM.
  b, TÝnh sè ®o c¸c gãc cña tam gi¸c ABC.
  4.Cho Tam gi¸c ABC cã AB = 15 cm, BC = 12 cm, AC = 9 cm. TÝnh diÖn tÝch phÇn giíi h¹n bëi tam gi¸c ®ã vµ ®­êng trßn néi tiÕp.
  5. Ng­êi ta muèn lµm mét chiÕc khung nh­ h×nh vÏ:


  


  BiÕt BC = 10m, AO = IO = OE = OF = BH = IH = IK = KC.
  TÝnh sè s¾t cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra khung ®ã biÕt hao phÝ lµ 5%
  6, TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABC biÕt AB = 9 cm, ac = 15 cm, trung tuyÕn AM = 6 cm.
  7, Cho tam gi¸c ABC ( AB < AC) ®­êng cao AH, trung tuyÕn AM chia gãc BAC ra thµnh ba gãc b»ng nhau.
  X¸c ®Þnh c¸c gãc cña tam gi¸c ABC.
  BiÕt BC = 54,45cm. AD lµ ph©n gi¸c trong cña tam gi¸c ABC. Ký hiÖu S0 vµ S lµ diÖn tÝc tam gi¸c ADM vµ tam gi¸c ABC. TÝnh S0 vµ tØ sè phÇn tr¨m gi÷a S0 vµ S.
  * Mét sè d¹ng to¸n kh¸c.

   
  Gửi ý kiến